0

Vill du läsa min uppsats?

En oförställd röst: En kvalitativ studie i hur tre sångare uppfattar röstmetoden The Voice Work

Här kan du läsa den direkt:

http://kmh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1433740/FULLTEXT01.pdf

Och här nedan följer abstract och annan info.

Arvidsson, Cornelia

Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.2020 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hp

Studentuppsats (Examensarbete)

Abstract [sv]

Syftet med föreliggande arbete var att utforska tre sångares upplevelser av röstmetoden The Voice Work. Forskningsfrågan lyder: Hur uppfattar de intervjuade sångarna röstmetoden The Voice Work? Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer under hösten 2019 i en hermeneutisk analys, och diskuteras mot en bakgrund av samtida erfarenhetsbaserade röstmetoder samt röstforskning inom populärmusikaliska genrer. Resultatet presenteras i tre kapitel: Strävan efter autenticitet, Kropp och psyke – en helhet samt Utveckling. De intervjuade sångarna erfar The Voice Work som en metod med syfte att nå autenticitet i röstbruket. The Voice Work tillhandager ett accepterande förhållningssätt till den egna rösten enligt de intervjuade sångarna. Resultatet visar också att The Voice Work ger en upplevelse av rösten och psyket som en helhet, att röstklangen och intonationen styrs till mindre grad, de upplever sig inte förställa rösten. De intervjuade sångarna berättar även om upplevelser av friare röst, inre närvaro, självinsikter och hur arbetet påverkat dem känslomässigt. Igenom den andningsuppvärmning och det ljudande som sker i The Voice Work tränar de intervjuade sångarna att försöka förhålla sig icke-dömande till sig själv och sin kropp, de upplever en avspänning i röst och andning samt att de sjunger mer skonsamt vilket de använder i sin övning. Den intervjuade sångaren Lisa använder metoden även vid framträdanden för att minska resultatfokus. De intervjuade sångarna menar också att andningsuppvärmningen fått dem att hitta ett mentalt fokus, något som de menar de saknat verktyg för inom andra röstmetoder.

Abstract [en]

The purpose of this study was to explore the experiences of three singers within the voice method The Voice Work. The study was conducted through qualitative interviews in the fall of 2019 through hermeneutic analysis and is discussed against a background of contemporary experience-based voice methods as well as voice research in popular musical genres. The result is presented in three chapters: The quest for authenticity, Body and psyche – a whole and Development. The interviewed singers perceive The Voice Work as a method with the aim of achieving authenticity in using the voice. The interviewed singers experience an accepting attitude to their voice. The Voice Work gives the interviewed singers an experience of the voice and the psychic being as a whole. The sound of voice and intonation is controlled to a lesser extent, helping them not dissembling the voice. The interviewed singers talk about experiences of a freer voice, inner presence, self-insights and how the work affected them emotionally. Through the breathing exercise and sounding that occurs in The Voice Work, the interviewed singers train to try to relate non-judgmentally to themselves and their body, they experience a relaxation in voice and breathing and that they sing more gently which they use in their vocal training. Interviewed singer Lisa uses the method in performances to reduce the focus on results. The interviewed singers also believe that the breathing exercise caused them to find a mental focus, which they lacked tools for in other voice methods.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

2020. , s. 45

Nyckelord [en]

Voice, vocal technique, singing method, The Voice Work

Nyckelord [sv]

Röst, sångteknik, sångmetodik, The Voice Work

Nationell ämneskategori

Musik Pedagogik

Identifikatorer

URN: urn:nbn:se:kmh:diva-3524OAI: oai:DiVA.org:kmh-3524DiVA, id: diva2:1433740

Ämne / kurs

Kompletterande pedagogisk utbildning

Utbildningsprogram

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan

Handledare

Paulander, Ann-Sofie

Examinatorer

Backman Bister, Anna

Tillgänglig från: 2020-06-01 Skapad: 2020-06-01 Senast uppdaterad: 2020-06-01